احترام به حقوق مشتری

ما معتقدیم کیفیت دیگر مرز نمی شناسد . میرود تا انجام هر فعالیتی بدون آن ، بی ارزش تلقی شود مشتریان نیز منافع خود را در حساس بودن به کیفیت یافته اند و اگر آن را در سازمانی به دست نیاورند در جستجوی آن به سازمان دیگر و دیگری میروند و بالاخره هنگامی که آن را یافتند دیگر به سازمان های قبلی مراجعه نمی کنند .

Slide 1

ارتقاء کیفیت خدمت رسانی

ما معتقدیم هیچ فعالیتی در رابطه با کیفیت به موفقیت نمی رسد مگر آنکه مدیران ارشد از آن حمایت کنند . حمایت مدیران ارشد فقط در بیان نیست بلکه نیازمند حساسیت - درگیر شدن - مشارکت - صرف وقت - حضور و تامین منابع ضروری است . به ترتیبی که این حمایت توسط کارکنان در تمام سطوح سازمان لمس و باور گردد .

Slide 2

اعتماد شما سرمایه ماست

ما معتقدیم صداقت نوعی کیفیت است ، زیرا اعتماد را به وجود می آورد بنابراین صداقت در کار- صداقت در اندیشه - و صداقت در برخورد محصول یا خدمت با کیفیت را به وجود می آورد .

Slide 1

احترام به حقوق مشتری

ما معتقدیم کیفیت دیگر مرز نمی شناسد . میرود تا انجام هر فعالیتی بدون آن ، بی ارزش تلقی شود مشتریان نیز منافع خود را در حساس بودن به کیفیت یافته اند و اگر آن را در سازمانی به دست نیاورند در جستجوی آن به سازمان دیگر و دیگری میروند و بالاخره هنگامی که آن را یافتند دیگر به سازمان های قبلی مراجعه نمی کنند .

Slide 3

ارتقاء کیفیت خدمت رسانی

ما معتقدیم هیچ فعالیتی در رابطه با کیفیت به موفقیت نمی رسد مگر آنکه مدیران ارشد از آن حمایت کنند . حمایت مدیران ارشد فقط در بیان نیست بلکه نیازمند حساسیت - درگیر شدن - مشارکت - صرف وقت - حضور و تامین منابع ضروری است . به ترتیبی که این حمایت توسط کارکنان در تمام سطوح سازمان لمس و باور گردد .

Slide 1
Loading