درباره مااﯾــﻦ ﺷــﺮﮐﺖ ﺑــﺎ ﺑﻬــﺮه ﮔﯿــﺮي از آﺧــﺮﯾﻦ ﺗﮑﻨﻮﻟــﻮژي و ﻣﺘﺨﺼﺼــﯿﻦ ﻣﺠــﺮب ﺑــﺮ آن اﺳــﺖ ﺗــﺎ ﺑــﺎ اﺳــﺘﻤﺮار وﺗــﻼش ﻫــﺎي ﺧﺴــﺘﮕﯽ ﻧﺎﭘــﺬﯾﺮ و ﺑــﺎ در ﻧﻈــﺮ ﮔــﺮﻓﺘﻦ اﻟﺰاﻣــﺎت اﺳــﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎ در راﺳــﺘﺎﯾﯽ ﺑﻬﺒــﻮد ﻣﺴــﺘﻤﺮ ﺟﻠﺐ رﺿـﺎﯾﺖ ﻣﺸـﺘﺮي،ﺣﻔﻆ اﯾﻤﻨـﯽ ﻣـﻮاد ﻏـﺬاﯾﯽ و رﻋﺎﯾـﺖ ﻣﺴـﺎﺋﻞ ﺑﻬﺪاﺷـﺘﯽ ﮔـﺎم ﺑـﺮدارد و ﺑﺮﻧﺎﻣـﻪ ﻫـﺎ و ﻃــﺮح ﻫــﺎي ﺧــﻮد را ﮔﺴــﺘﺮش دﻫــﺪ -ﺗﻨــﻮع ﻣﺤﺼــﻮﻻت و ﺗﻮﻟﯿــﺪ ﻣﺤﺼــﻮﻻت ﺳــﺎﻟﻢ و ﺑﻬﺪاﺷــﺘﯽ از اﻫــﺪاف دﯾﮕــﺮ اﯾــﻦ ﺳــﺎزﻣﺎن ﻣــﯽ ﺑﺎﺷــﺪ.
اﯾﻦ ﺷــﺮﮐﺖ ﻫﻤﯿﺸــﻪ ﻣﺘﻌﻬــﺪ ﺑــﻪ ﭘﯿﺸــﮕﯿﺮي از آﻟــﻮدﮔﯽ ﻣﺤــﯿﻂ زﯾﺴــﺖ و کاهش آلاینده های زیست محیطی می باشد
شناسایی الزامات مشتری و به کارگیری اﻟﺰاﻣـﺎت ﺷـﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷـﺪه از اﻫـﺪاف دﯾﮕـﺮ اﯾـﻦ ﺳـﺎزﻣﺎن ﻣـﯽ ﺑﺎﺷـﺪ و ﻫﻤــﻮاره در ﺟﻬــﺖ ارﺗﻘــﺎ ﺳــﻄﺢ داﻧــﺶ ﻓﻨــﯽ و ﻋﻠﻤــﯽ ﮐﺎرﮐﻨــﺎن در ﮐﻠﯿــﻪ ﺳــﻄﻮح ﺳــﺎزﻣﺎن ﺗــﻼش ﻣــﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ.
ﻧﻮآوري و ﺧﻼﻗﯿـﺖ اﻧﺠـﺎم ﺷـﺪه در ﺳـﺎزﻣﺎن ﺷـﺎﻣﻞ ﺗﻮﻟﯿـﺪ ﻣﺤﺼـﻮﻻت ﻣﺘﻨـﻮع آﻣـﺎده ﻣﺼـﺮف و ﻣﻄـﺎﺑﻖ ﺑـﺎ ذاﺋﻘﻪ ﻣﺼﺮف ﮐﻨﻨﺪه ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻪ ﻃﻮرﯾﮑـﻪ ﺑﺘـﻮان ﺑـﺎ ﮐﯿﻔﯿـﺖ ﺑـﺎﻻ و ﻗﯿﻤـﺖ ﮐـﻢ رﺿـﺎﯾﺖ ﻣﻤﺼـﺮف ﮐﻨﻨـﺪه را جلب نمود