صدک

شرکت صدک در سال ۱۳۵۶ ﭘـﺲ از اﺧـﺬ ﻣﺠﻮزﻫـﺎي ﻻزم از ﻣﺮاﺟـﻊ ذﯾﺼـﻼح در ﻣﺤـﻞ ﺑﻠـﻮار اﻣﯿﺮﮐﺒﯿـﺮ ﺧﯿﺎﺑﺎن ﺷﻬﯿﺪ ﺻﻔﺎﺋﯽ، ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺧـﻮد را ﺑـﺎ ﻇﺮﻓﯿـﺖ ﻣﺤـﺪود در زﻣﯿﻨـﻪ ﺗﻮﻟﯿـﺪ اﻧـﻮاع ﻫﻤﺒﺮﮔـﺮ و ﮐﺒـﺎب ﻟﻘﻤـﻪ آﻏﺎز ﻧﻤﻮد و ﺗـﺎ ﺳـﺎل ۱۳۸۶ در زﻣﯿﻨـﯽ ﺑـﻪ ﻣﺴـﺎﺣﺖ ۴۰۵۰ ﻣﺘـﺮ و زﯾﺮﺑﻨـﺎي ۱۰۰۰ ﻣﺘـﺮ ﻣﺮﺑـﻊ ﺑـﺎ ﻇﺮﻓﯿـﺖ ﺗﻮﻟﯿــﺪ ۱۰۰۰ ﺗــﻦ ﻓﻌﺎﻟﯿــﺖ ﻣــﯽ ﻧﻤــﻮد. ﻫﻢ اﮐﻨــﻮن اﯾــﻦ ﺷــﺮﮐﺖ در ﺷــﻬﺮك ﺻــﻨﻌﺘﯽ ﺑــﺰرگ ﺷــﯿﺮاز ﺑﻠــﻮار ﭘﮋوﻫﺶ ﺷـﻤﺎﻟﯽ ﺧﯿﺎﺑـﺎن ۳۰۲ ﺑـﺎ زﻣﯿﻨـﯽ ﺑـﻪ ﻣﺴـﺎﺣﺖ ۱۴۰۰۰ ﻣﺘـﺮ و زﯾﺮﺑﻨـﺎي ۵۰۰۰ ﻣﺘـﺮ ﻣﺮﺑـﻊ ﻓﻌﺎﻟﯿـﺖ ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ.

واحد نمونه استاندارد sadak صدک

افتخارات

اﯾﻦ ﺷــﺮﮐﺖ در ﺳــﺎل ۱۳۷۹ ﻣﻮﻓــﻖ ﺑــﻪ اﺧــﺬ اﺳــﺘﺎﻧﺪارد ﺗﺸــﻮﯾﻖ از ﻣﻮﺳﺴــﻪ اﺳــﺘﺎﻧﺪارد و ﺗﺤﻘﯿﻘــﺎت ﺻــﻨﻌﺘﯽ اﯾــﺮان در زﻣﯿﻨــﻪ ﺗﻮﻟﯿــﺪ اﻧــﻮاع ﻫﻤﺒﺮﮔــﺮ از ﮔﻮﺷــﺖ ﻗﺮﻣــﺰ ﺷــﺪه اﺳــﺖ و در ﺳــﺎل ۱۳۸۰ از ﻃــﺮف اداره ﮐــﻞ اﺳــﺘﺎﻧﺪارد و ﺗﺤﻘﯿﻘــﺎت ﺻــﻨﻌﺘﯽ اﺳــﺘﺎن ﻓــﺎرس ﺑــﻪ ﻋﻨــﻮان واﺣــﺪ ﻧﻤﻮﻧــﻪ ﺻــﻨﺎﯾﻊ ﻏــﺬاﯾﯽ در اﺳــﺘﺎن ﻓــﺎرس ﺷــﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷــﺪه اﺳــﺖ. در ﺳــﺎل ۱۳۹۳ و ۱۳۹۴ و ۱۳۹۶و ۱۳۹۷ از ﻃــﺮف ﺧﺎﻧــﻪ ﺻــﻨﻌﺖ و ﻣﻌــﺪن ﺑــﻪ ﻋﻨــﻮان واﺣــﺪ ﻧﻤﻮﻧــﻪ ﻣﻌﺮﻓــﯽ ﮔﺮدﯾــﺪه اﺳــﺖ. اﯾــﻦ ﺷــﺮﮐﺖ از ﺳــﺎل ۱۳۸۶ داراي ﺳﯿﺴــﺘﻢ ﻫــﺎي ﻣــﺪﯾﺮﯾﺘﯽ ISO9001، HACCP، OHSAS18001 ،ISO14001 از ﺗﻮف ﻧﻮرد ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.

واحد نمونه استاندارد sadak صدک

واحد نمونه سال ۱۳۹۷

واحد نمونه استاندارد sadak صدک

واحد نمونه سال ۱۳۹۴

واحد نمونه استاندارد sadak صدک

واحد نمونه سال ۱۳۹۶

محصولات

ﺗﻮﻟﯿﺪات اﯾﻦ ﺷـﺮﮐﺖ ﺷـﺎﻣﻞ اﻧـﻮاع ﻫﻤﺒﺮﮔـﺮ -ﮐﺒـﺎب ﻟﻘﻤـﻪ – ﻧﺎﮔـﺖ – ﭘﯿﺘـﺰا – ﮐﺘﻠـﺖ – ﮐﻮﮐـﻮ – ﻓﻼﻓـﻞ ﺑﺴــﺘﻪ ﺑﻨــﺪي ﮔﻮﺷــﺖ ﭼﺮﺧــﯽ – ﺑﺴــﺘﻪ ﺑﻨــﺪي ﮔﻮﺷــﺖ ﻗﺮﻣــﺰ و ﺳــﻔﯿﺪ و اﻧــﻮاع ﺳﻮﺳــﯿﺲ و ﮐﺎﻟﺒــﺎس ﻣــﯽ ﺑﺎﺷــﺪ ، و ﻃــﯽ ﺳــﺎﻟﯿﺎن ﮔﺬﺷــﺘﻪ ﺗﻨــﻮع ﻣﺤﺼــﻮﻻت را اﻓــﺰاﯾﺶ داده و ﻫﻤﭽﻨــﯿﻦ ﺳــﻌﯽ و ﺗــﻼش ﺧــﻮد را در ارﺗﻘﺎ ﮐﯿﻔﯿـﺖ – ﺧـﺪﻣﺖ رﺳـﺎﻧﯽ ﺑـﻪ ﻣﺸـﺘﺮي و ﺟﻠـﺐ رﺿـﺎﯾﺖ و اﻋﺘﻤـﺎد آﻧـﺎن اﻧﺠـﺎم ﻣـﯽ دﻫـﺪ ، زﯾﺮا ﻣﻌﺘﻘـﺪ اﺳﺖ ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐـﻪ ﮐﯿﻔﯿـﺖ ﻣﺤﺼـﻮل ﻧﻬـﺎﯾﯽ ﺣـﺎﺋﺰ اﻫﻤﯿـﺖ اﺳـﺖ ﺟﻠـﺐ رﺿـﺎﯾﺖ ﻣﺸـﺘﺮي و ﻧﺤـﻮه ﺑﺮﺧـﻮرد ﻣﺤﺘﺮﻣﺎﻧﻪ ﺑﺎ ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن و اﻧﻌﮑﺎس ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﻫـﺎي آﻧـﺎن ﺟﻬـﺖ ﭘﺎﺳـﺨﮕﻮﯾﯽ ﺑـﻪ ﻣﻮﻗـﻊ ﻧﯿـﺰ ﻣـﯽ ﺗﻮاﻧـﺪ در ﺧﻠـﻖ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﻧﻘﺶ داﺷـﺘﻪ ﺑﺎﺷـﺪ.

صدک Sadak

اﯾــﻦ ﺷــﺮﮐﺖ ﺑــﺎ ﺑﻬــﺮه ﮔﯿــﺮي از آﺧــﺮﯾﻦ ﺗﮑﻨﻮﻟــﻮژي و ﻣﺘﺨﺼﺼــﯿﻦ ﻣﺠــﺮب ﺑــﺮ آن اﺳــﺖ ﺗــﺎ ﺑــﺎ اﺳــﺘﻤﺮار وﺗــﻼش ﻫــﺎي ﺧﺴــﺘﮕﯽ ﻧﺎﭘــﺬﯾﺮ و ﺑــﺎ در ﻧﻈــﺮ ﮔــﺮﻓﺘﻦ اﻟﺰاﻣــﺎت اﺳــﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎ در راﺳــﺘﺎﯾﯽ ﺑﻬﺒــﻮد ﻣﺴــﺘﻤﺮ ﺟﻠﺐ رﺿـﺎﯾﺖ ﻣﺸـﺘﺮي، ﺣﻔﻆ اﯾﻤﻨـﯽ ﻣـﻮاد ﻏـﺬاﯾﯽ و رﻋﺎﯾـﺖ ﻣﺴـﺎﺋﻞ ﺑﻬﺪاﺷـﺘﯽ ﮔـﺎم ﺑـﺮدارد و ﺑﺮﻧﺎﻣـﻪ ﻫـﺎ و ﻃــﺮح ﻫــﺎي ﺧــﻮد را ﮔﺴــﺘﺮش دﻫــﺪ -ﺗﻨــﻮع ﻣﺤﺼــﻮﻻت و ﺗﻮﻟﯿــﺪ ﻣﺤﺼــﻮﻻت ﺳــﺎﻟﻢ و ﺑﻬﺪاﺷــﺘﯽ از اﻫــﺪاف دﯾﮕــﺮ اﯾــﻦ ﺳــﺎزﻣﺎن ﻣــﯽ ﺑﺎﺷــﺪ. اﯾﻦ ﺷــﺮﮐﺖ ﻫﻤﯿﺸــﻪ ﻣﺘﻌﻬــﺪ ﺑــﻪ ﭘﯿﺸــﮕﯿﺮي از آﻟــﻮدﮔﯽ ﻣﺤــﯿﻂ زﯾﺴــﺖ و کاهش آلاینده های زیست محیطی می باشد. شناسایی الزامات مشتری و به کارگیری اﻟﺰاﻣـﺎت ﺷـﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷـﺪه از اﻫـﺪاف دﯾﮕـﺮ اﯾـﻦ ﺳـﺎزﻣﺎن ﻣـﯽ ﺑﺎﺷـﺪ و ﻫﻤــﻮاره در ﺟﻬــﺖ ارﺗﻘــﺎ ﺳــﻄﺢ داﻧــﺶ ﻓﻨــﯽ و ﻋﻠﻤــﯽ ﮐﺎرﮐﻨــﺎن در ﮐﻠﯿــﻪ ﺳــﻄﻮح ﺳــﺎزﻣﺎن ﺗــﻼش ﻣــﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ. ﻧﻮآوري و ﺧﻼﻗﯿـﺖ اﻧﺠـﺎم ﺷـﺪه در ﺳـﺎزﻣﺎن ﺷـﺎﻣﻞ ﺗﻮﻟﯿـﺪ ﻣﺤﺼـﻮﻻت ﻣﺘﻨـﻮع آﻣـﺎده ﻣﺼـﺮف و ﻣﻄـﺎﺑﻖ ﺑـﺎ ذاﺋﻘﻪ ﻣﺼﺮف ﮐﻨﻨﺪه ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻪ ﻃﻮرﯾﮑـﻪ ﺑﺘـﻮان ﺑـﺎ ﮐﯿﻔﯿـﺖ ﺑـﺎﻻ و ﻗﯿﻤـﺖ ﮐـﻢ رﺿـﺎﯾﺖ ﻣﻤﺼـﺮف ﮐﻨﻨـﺪه را جلب نمود

شیراز، شهرک صنعتی بزرگ شیراز، میدان پنجم، خیابان پژوهش شمالی، خیابان ۳۰۲
شماره تماس : ۰۷۱۳۷۷۴۲۴۰۱

صدک – ۱۴۰۲ © تمامی حقوق برای گروه صنایع غذایی صدک محفوظ است.